logo webu

Úvod -Články - Bot - Fotogalerie -Závisláci -Kniha hostů -Pravidla xChatování -Odkazy -Kontakt - Prihlasení*muz_c*

Přeji Vám dobré dopoledne čas zobrazení: 10:43.Vaše Adresa : ec2-3-238-174-191.compute-1.amazonaws.comNáhodný vtip:

"Chutnal ti ten cukříček, co sem ti dal, Aničko?
"Ano Janku."
"No vidíš. A potvora Rex ho vyplivnul."

Autor: byl smazán.

Celkem 1143

Článek PravidlaPravidla chatování na XChatu


Přehled témat
Vlastní pravidla

Pravidla užívání služeb XChatu


XChat je poskytovatel veřejné služby, dostupné široké internetové veřejnosti, která slouží nejen k poznávání se lidí navzájem, ale nabízí i využití dalších služeb, od poskytování svého názoru na XChat Forum, offline vzkazy až po služby portálu Centrum.cz, jako založení vlastního emailu, posílání SMS z internetu a mnoho dalších služeb, které pro Vás portály Centrum.cz a XChat připravily.Registrace uživatele

Uživateli, který se po dobu 4 kalendářních měsíců ani jednou nepřihlásí do systému, může být jeho účet (přezdívka), který si zvolil, zrušen pro neaktivitu. Upozorňujeme uživatele, aby dbali na bezpečnost takového přihlášení tím, že si zvolí heslo, které má nejméně 10 přihlašovacích znaků, aby jej v pravidelných intervalech i měnili, pro zvýšení své bezpečnosti, a aby se při odcházení z XChatu odhlašovali.Dodržování obecně platných předpisů a zákonů

XChat, jakožto služba internetové veřejnosti, si vyhrazuje právo na dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích uživateli této domény XChat.cz. Z těchto důvodů není dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity, zejména propagovat byť i skrytě podporu všech jednání, která by byla zjevně v rozporu s platným zákonem. Není dovoleno tak i jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno XChatu, používat hanlivých a neetických forem při chatování, uveřejňování komerční reklamy, vyjma prezentace svých osobních stránek a nebo reklamy na XChat.cz. Na XChatu se též nesmí porušovat autorská práva (např. sdělování sériových čísel, posílání cracků či nabízení nelegálních vypálených CD). Je zakázáno prostřednictvím XChatu provozovat jakoukoli výdělečnou činnost, výjimku tvoří pouze společnost NetCentrum.cz a její reklamní aktivity. XChat.cz nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony, a uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona.Neetické nicky a nevhodné chování

Za takové formy nevhodného chování poškozující dobré jméno XChatu a jeho uživatelů se považuje:


- používání neetických nicků, sledujících poškození nicku prvotního, (např. původní nick "Jana" a napodobenina "blba_jana" apod.), zavádějících nicků (např. system, XChatteam), kopie nicků (Jana a kopie Jana.), stejně jako zneužívání snadné záměny velkého i a malého L- psaní hanlivých a urážejících výrazů, vulgarismů. Za vulgarismy jsou brána i slova s písmeny nahrazenými hvězdičkou, pomlčkou, mezerou či jiným způsobem (např: pí*a, p..a). Záleží na správci, zda-li takového uživatele vyhodí, či nikoliv. Pokud chce uživatel takto s někým hovořit bez možnosti postihu, ať volí možnost šeptání. Je samozřejmě zakázáno nadávat či urážet i přes šeptání. Pokud je takto někdo napadán, má možnost dát si dotyčného do ignorace, čímž od něj neuvidí žádný text. Výjimku tvoří správci - viz ostavec "Zásady správců a administrátorů při vykázání uživatele".


- uveřejňování telefonních čísel, kde hrozí zneužití takového uveřejnění, protože obecně nelze předpokládat, že se skutečně jedná o tel. číslo toho uživatele, který jej veřejně napíše. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby uživatel, který chce někomu sdělit své tel. číslo, používal pouze tzv. systému šeptání. Naopak zveřejňování emailů je dovoleno.


- tzv. "tapetování", tedy zahlcování místnosti textem, smajlíky (na víc jak třech řádkách), odkazy či jiným způsobem.


- bezdůvodné neustálé používání VELKÉHO PÍSMA (Caps Lock)


- používání barvy shodné či podobné s pozadím XChatu (tj. "neviditelná barva"). Uživatel též může být upozorněn na změnu reflexní ("řvoucí do očí") barvy.


- používání "robotů", nejen aby držely nick v místnosti, když tam daný uživatel není přítomen. Pokud bude takový robot objeven (uživatel nebude reagovat do 10 minut na výzvu administrátora), bude uživateli sebrán určitý počet hodin (standartně 1/3) a modrá hvězdička. Při opakovaném zjistění robota také certifikace a hrozí zablokování nicku. Stejná opatření budou provedena, pokud uživatel zneužije případné chyby programového kódu XChatu.Rušení nevhodných místností porušujících pravidla XChatu

XChat si vyhrazuje právo na zrušení nevhodných místností, které jsou v rozporu s morálním kodexem, podporují hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod či jinak porušující platné zákony České republiky. V případě, že je takováto místnost na XChatu založena, mohou ji administrátoři XChatu dle svého zvážení zrušit
bez jakéhokoliv upozornění !!!


Uživatel, který vstupuje do nestálé místnosti by si měl ověřit, zda neporušuje pravidla XChatu. Může to zjistit například z názvu místnosti nebo z jejího popisku. Pokud je vše v pořádku a přítomní uživatelé i přesto porušují pravidla, měl by kontaktovat administrátora.

Dále může být zakladatel nebo správce místnosti postihnut zablokováním či úplným zrušením jeho nicku, protože nese zodpovědnost za danou nestálou místnost. Pokud ovšem i ostatní uživatelé v místnosti výrazně porušují pravidla, může být zablokován či zrušen nick i jim. Záleží čistě na rozhodnutí administrátora jak v dané situaci rozhodne. Jedná se např. o místnosti s tématikou Incest, Animals, Sex nabízený za peníze a odměnu, dále i jiné služby, za které se požadují peníze (např. i podnájem), pedofilně zaměřené místnosti a nebo místností s rasistickou a podobnou tématikou.Blokování nicků a IP adres

Pokud uživatelé opakovaně porušují pravidla, může jim být zablokován nick, nebo dokonce IP adresa. Zablokování je čistě na rozhodnutí administrátora, který posuzuje situaci. Pokud uživatel posílá nevhodné odkazy nebo odkazy komerčního či konkurenčního typu, může být toto blokování provedeno bez upozornění a i po prvním prohřešku. To samé platí pro odkazy poškozující jméno XChat.cz.
Pravidla pro stálé místnosti

Ve stálé místnosti se dbá o její přístupnost co největšímu počtu uživatelů, proto je zakázáno nastavovat filtry na dobu delší, než je nezbytně nutné pro vyřešení situace, zakazovat šeptání, rušit zobrazování historie a zamykat místnost. Pokud je přáním všech přítomných uživatelů zakázání šeptání, pak je toto povoleno udělat do okamžiku, než si některý z uživatelů zažádá o povolení šeptání, což je žádost, které musí být neprodleně vyhověno.Zásady správců a administrátorů při vykázání uživatele


Správci místností, stálí správci a administrátoři XChatu dbají zásad, za kterých je možno uživatele z místnosti vykázat, resp. vyhodit. Předně by měl být daný uživatel upozorněn na to, že nějakým způsobem porušil Pravidla XChatu, popř. by mu mělo být vysvětleno, že to co činí, není na XChatu dovoleno. Pokud uživatel nereaguje a pokračuje i pak v nevhodném chování, a porušuje tím tak daná Pravidla, využije správce místnosti, stálý správce, popř. administrátor XChatu svého práva, vyhození uživatele. Není vhodné vylučovat z dalšího dění uživatele za to, že mírným způsobem oponují správci, za text, který nemůže zásadním způsobem narušit dění v místnosti a ani tak vyhodit uživatele za to, co někomu píše systémem šeptání. Výjimkou je, pokud někdo systémem šeptání "tapetuje", či nadává správci, či stálému správci místnosti. Pak může správce dotyčného uživatele po předchozím varování vyhodit z místnosti. Bez upozornění může být vykopnut ten uživatel, který "tapetuje", provozuje reklamu na konkurenční chat, používá silně vulgární výrazy a opakovaně porušuje pravidla. Pokud si není správce místnosti jistý ve svém rozhodnutí, měl by požádat přítomného stálého správce a nebo administrátora XChat.cz. Předejde se potom jistým nedorozuměním a následným stížnostem. Správci a stálí správci by neměli mít v ignoračním seznamu žádného z návštěvníků místnosti.

Vyjímky z pravidla napřed upozornit jsou dány v místnostech, které jsou speciálně zaměřeny na určitou skupinu lidí (např. Holky na holky, Kluci s kluky) již podle názvu či popisku. V takových místnostech platí, že uživatel nesplňující dané podmínky může být na žádost ostatních uživatelů místnosti vyhozen bez varování.Sankce za porušení pravidel

Od upozornění správce místnosti, stálého správce či administrátora XChatu přes vyhození z místnosti (místností) na dobu 5 či více minut, zákaz přístupu na XChat pod uvedeným nickem na dobu 24 hodin až po zákaz přístupu na XChat vůbec odpojením IP adresy či zrušení nicku. Sankce, která byla využita, je plně v kompetenci jednotlivých správců místnosti, stálých správců a administrátorů XChatu. Pokud se cítí onen nick poškozen, může uplatnit právo stížnosti k administrátorovi, který má na starosti stížnosti uživatelů ( tj. červená hvězdička ). Pravidlo důležitosti při správě místnosti platí tak, že správce místnosti z řad uživatelů má nejvyšší právo v rozhodování a souběžně i možnosti uplatnění příkazu "/kick" , následuje stálý správce místnosti, a teprve potom administrátor, pokud je přítomen. Právo správce místnosti by mělo být nedotknutelné a také zasloužené. Při špatné správě místnosti mu toto právo může být odebráno stálým správcem a nebo administrátorem.Odebrání modré a černé hvězdičky

Pokud uživatel, který je majitelem modré a nebo černé, tzv. VIP hvězdičky, poruší významným způsobem Pravidla XChatu, může mu být modrá nebo černá hvězdička odebrána a to bez náhrady na základě rozhodnutí XChat teamu (červených hvězdiček).Závěr


Otázky a odpovědi, informace uživatelům, podněty a návrhy pro zlepšení XChatu: Po kliknutí na ikonu "Nápověda" se dostane uživatel na stránku XChatu, kde si zjistí všeobecné informace o systému, který je popsán v části Pravidel, ale i jiné náležitosti, které nejsou v Pravidlech popsány pro jejich jednoduchost, zejména obsluhy místností, Forum apod., jména (nicky) administrátorů XChatu, kterým může psát na jejich e-maily podněty a názory, popř. může volat na help line telefon, který je pro tyto účely na tomto místě uveden. Pokud jsou administrátoři XChatu momentálně přítomni přímo v systému, a nejsou jinak vytíženi, může je uživatel požádat o radu, vysvětlení, pomoc při nesnázích apod. Účelem provozování XChatu je nejen spokojenost uživatelů, ale také snaha být nejlepším zábavním serverem, a získat tak co nejvíc nových kvalitních uživatelů, kteří se tu budou cítit i bezpečně a dobře. Prosíme však uživatele, aby při pomoci online žádali nejdříve administrátory s právy zelené hvězdičky, a pokud tento administrátor nemá možnost vyhovět, požádejte administrátory s vyššími právy žluté, popř. červené hvězdičky. Dále je možno se účastnit debaty nad nápady či vylepšeními XChatu na stránkách XChat Teamu na adrese http://forum.XChat.centrum.cz/.Pravidla stálých správců místnosti

Pro každou stálou místnost XChatu je přidělen určitý počet stálých správců, aby zde udržovali pořádek a nedopustili možné zneužití funkce správce místnosti z řad uživatelů, zamezili možnému atakování konkrétní místnosti a svou přítomností tak vytvářili lepší, bezpečnější a kultivovanější XChat, vzhledem k jeho dalšího růstu.

Uživatel s právy Stálého správce místnosti má stejná práva v podstatě jako běžný správce s tím rozdílem, že ho nikdo mimo administrátorů nemůže vyhodit, může brát správce, zakazovat šeptání, zamykat místnost, měnit její popisek,

Stálého správce při spuštění systému dosazují a odebírají administrátoři XChatu většinou po dohodě s již zvolenými stálými správci či na jejich popud. Pokud se nedokáží shodnout, lze ve výjimečných případech přistoupit k vypsání ankety. Její výsledek pak slouží pro informaci, není povinnost se jimi řídit.

Pro zvolení uživatele do funkce Stálého správce musí uživatel splňovat následující podmínky: na XChatu strávených nejméně 300 hodin, vlastnictví certifikace, dobrá pověst uživatele, jeho oblíbenost v místnosti a samozřejmě obstojná návštěvnost.Každý uživatel může mít Stálého správce jen v jedné místnosti. Výhodu Stálého správce může odebrat na návrh uživatelů a administrátorů XChatu administrátor s právy červené hvězdičky či administrátor, který má stálé správce na starosti.


Odebrání práva Stálého správce může vzniknout na základě:

- zneužití výhody Stálého správce

- prověřené stížnosti uživatelů XChatu, administrátorů

- dlouhodobě nízké návštěvnosti místnosti či XChatu všeobecně (pod 1 hodinu průměrně za den)

- smazání nicku či ztráty certifikace

Na takovou výhodu není žádný právní nárok.


Funkce stálého správce se nepřevádí se změnou nicku. Pokud tedy počet hodin stálého správce klesne pod 300 vlivem převodu nebo smazáním, či si smaže či převede certifikaci, automaticky přichází o stálého správce.


Stálý správce nemůže poskytnout svůj nick (resp. heslo na něj) za jakýmkoliv účelem jiné osobě. Pokud se tak stane a bude-li to prokázáno, budou dotyčnému práva SS nenávratně odebrána!


Pravidla pro certifikátory


Certifikátorem se může stát osoba starší 18-ti let, která má sama vyplněnou certifikaci a zároveň vedenou v databázi XChatu i na http://certifikace.XChat.cz a navíc musí mít sepsanou tzv. smlouvu o pověření s administrátorem.

Certifikátoři nesmí sepsat certifikaci s uživatelem mladším 15-ti let. Dále by měli uvědomit uživatele, že mohou mít certifikovaný pouze jeden nick. Certifikaci je možno převést na jiný nick, ale je nutno sepsat nový certifikační formulář a uvědomit administrátora, který bude provádět změnu, že jde o změnu nikoliv o novou certifikaci. Certifikační formulář musí být vyplněn certifikátorem či uživatelem čitelně hůlkovým písmem. Pokud je certifikátor požádán uživatelem o certifikaci, je povinen mu ji zajistit a to buď přímo sám, nebo když to není v jeho možnostech, tak ho odkázat na jiného certifikátora.

Po zapsaní certifikace na http://certifikace.XChat.cz, je nutné označit certifikační formulář v pravém horním rohu písmenem T. Certifikátor je odpovědný za vzniklé chyby při zadávání certifikace na http://certifikace.XChat.cz a je povinen zajistit co možná nejrychlejší dopravu certifikačních formulářů k administrátorům. Od zveřejnění pravidel pro certifikátory platí pravidlo, že certifikace musí být sepsána na formuláři k tomu určeném, jinak nebude platná. Pravidla mají všeobecnou platnost a jejich neznalost nikoho neomlouvá.


Pokud certifikátor nebude dodržovat pravidla uvedená výše, bude buď napomenut, nebo pokud půjde o závažnější přestupek(dle posudku zodpovědného administrátora za certifikace a certifikátory), může dojít až k odebrání práv certifikátora.

Upozornění na některé možné právní aspekty chování

Vzhledem ke vzrůstajícímu výskytu nevhodně se chovajících uživatelů byl XChat Team nucen přistoupit k vydání následujícího dodatku pravidel užívání XChatu. Má za účel informovat uživatele o možných právních důsledcích jejich chování na serveru XChat.cz a pevně doufáme, že přinese více klidu a pohody řádným uživatelům, kteří se proti zákonům ČR a pravidlům XChatu nijak neproviňují.


Jeden z největších problémů, se kterým se uživatelé mohou setkat, je tzv. tapetování (úmyslné zahlcení obrazovky opakujícím se textem či smajlíky). Jelikož se většinou jedná o jednání s vyloženým úmyslem škodit provozu XChatu nebo znemožnit komunikaci ostatním uživatelům, může být pachatel takovéto činnosti stíhán podle §257 tr. zák. pro poškozování cizí věci s trestní sazbou 6 měsíců až 3 léta. Pokud by došlo k napadení XChatu skupinou "tapetářů", mohlo by se jednat i o výše zmíněné trestné činy, klasifikované jako trestný čin, spáchaný v organizované skupině a také "oceněný" patřičně větší výškou trestů. Jako poškození a zneužití záznamu na nosiči informací budou klasifikovány též pokusy o průnik do databází XChatu a zneužití osobních dat uživatelů v nich uložených, a to podle §257a tr. zák. s trestní sazbou 1 rok až 6 let. Podobně by mohlo být klasifikováno jednání, při němž uživatel zneužije chyby ve zdrojovém kódu XChatu a např. úmyslně odposlouchává cizí "šeptání".Další kategorií možných provinění proti zákonům ČR, potažmo proti pravidlům XChatu je zakládání místností s názvem či popisem odporujícím platným zákonům nebo pravidlům XChatu. Nejlehčí z takových provinění jsou patrně místnosti, které názvem nebo popisem propagují konzumaci "měkkých" drog, tj. marihuany a podobných. Jejich zakladatelé mohou být stíháni podle §188a (šíření toxikomanie) s trestní sazbou až na 3 léta. Nebudou tedy dále tolerovány názvy a popisy místností jako "Ganjaland", "Cannabis", "THC" a podobné. Jako podstatně závažnější provinění bude nadále klasifikováno zakládání místností, propagující názvem nebo popisem rasovou nesnášenlivost, nebo k ní přímo nabádají. Takováto činnost bude klasifikována a stíhána jako propagace hnutí směřující k omezení práv osob nebo skupin osob podle §260 tr. zák., s trestní sazbou na 3 až 8 let. Podobně závažné provinění je zakládání místností, které budou svým názvem nebo popisem přímo či nepřímo propagovat dětskou pornografii, sex s mrtvolami nebo sex se zvířaty podle §205 tr. zák. s trestní sazbou až na 1 rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Pokud bude název nebo popis místnosti přímo nabádat k sexuálním praktikám s nezletilými osobami, může se pak jednat o trestný čin pohlavního zneužívání podle §242 tr. zák. s trestní sazbou 1-8 let. Sexuální praktiky mezi příbuznými jsou pak v trestním zákonu "oceněny" odnětím svobody až na dvě léta podle §245, takže je lépe se jejich propagaci také vyhnout.V žádném případě není účelem tohoto doplňku pravidel zastrašovat řádné uživatele, ale upozornit na možné následky nevhodného chování při používání služeb serveru XChat.cz.


Uživatelé, kteří se i přes toto upozornění dopustí jednání, které je výše popsáno, nebo které je jinak v rozporu s platnými zákony, budou oznámeni Policii České Republiky a bude proti nim vedeno trestní stíhání.


Převzato z napovědy Xchatu


Autor: Ijacek.007
Datum: 08:16:08 | 01.06.2005

Diskuze o článku Pravidla

SiMiSi:to se mi teda nechce číst, jen postřehem sem si všiml, že xchat měl nějaký změny *47*
02:39:20 | 2009-03-18
Ijacek.007:dlouha vyčerpavajíci a nudne čtení co *47*
08:41:20 | 01.06.2005
Je mi líto ale zřejmě nejsi přihlášen nebo nemáš práva pro psaní komentářu. *90*
<< zpět

Včera měla svátek
Anastázie.

Dnes má svátek
Irena.

Zítra bude mít svátek
Rudolf.

Pozítří bude mít svátek
Valérie.

Do vanoc zbyvá
252 dni.

Do velkých prazdnin zbyvá 76 dni.